Obchdní, záruční a servisní podmínky

Záruční podmínky

Všeobecně

 1. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí práce či věci.
 2. Záruka se vztahuje na práci a díly montované naší firmou, tj. Václav LOM IČ 73753777.
 3. Záruční opravy provádíme pouze po předložení řádného dokladu o prodeji výrobku nebo faktury, popřípadě záručního listu, kde je vyznačena specifikace výrobku a výrobní číslo výrobku.
 4. Záruka může být delší než 24 měsíců, tzv. prodloužená záruka. K prodloužení záruky musí kupující zajistit garanční prohlídku, jejíž náklady je povinen uhradit. První garanční prohlídka musí být provedena do 12 měsíců od uvedení výrobku do provozu a druhá garanční prohlídka do 24 měsíců od uvedení výrobku do provozu, jinak prodloužená záruka nepokračuje.
 5. Při provádění záruční opravy nevzniká zákazníkovi nárok na vydání dílů, které byly v rámci záruční opravy vyměněny.

Záruka se nevztahuje

 1. Na vady způsobené opotřebením vzniklým používáním, mechanickým poškozením, zavápněním nebo znečištěním přístroje, zanedbanou péčí o výrobek, použitím nevhodných chemických prostředků.
 2. Na vady vzniklé běžným opotřebením pohyblivých částí výrobku.
 3. Na vady, poruchy a zničení dílů vzniklé neopatrným zacházením, způsobené používáním výrobku v rozporu s návodem k použití či v rozporu s doporučeními výrobce, nebo v rozporu s technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, resp. v EU.
 4. Na vady způsobené vis maior - vyšší mocí, tj. okolnostmi či událostmi, jež nebylo možno předvídat a jimž objektivně nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat.
 5. Na vady způsobené poruchami energetických zdrojů, ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo přepětím v elektrické síti.
 6. Na vady výrobku, jenž byl neodborně instalován, obsluhován, provozován či udržován v rozporu s obsahem návodu k použití.
 7. Na vady způsobené nesprávným zacházením, způsobené neoprávněným zásahem či způsobené umístněním výrobku v nevhodném prostření (vlhké, horké, prašné, chemicky či jinak nevhodné).
 8. Na vady způsobené vnějšími podmínkami jako jsou například poškození vzniklá v důsledku vlastní přepravy, nesprávné manipulace a použití nepřiměřené síly.
 9. Na vady způsobené nadměrným přetěžováním výrobku, používáním výrobku v provozech, které neodpovídají kapacitou jeho užitným vlastnostem a výkonu, je-li výrobek používán k účelům, ke kterým nebyl určen výrobcem.
 10. Na díly, k jejichž závadě, poruše či zničení došlo v důsledku provedených dalších úprav, seřizováním či montáží jiných doplňků kýmkoliv jiným, vyjma firmy Václav LOM.
 11. Na díly, které byly jejich majitelem nebo kýmkoliv jiným, vyjma firmy Václav LOM, jakýmkoliv způsobem dále upravovány či seřizovány, nebo byl na nich prováděn jiný zásah, jenž měl za následek jejich poruchu nebo zničení.
 12. Na závadu, jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu, tj. čištění, programování, výměna filtrů, apod.
 13. Na závady vzniklé zanedbáním běžné údržby.

Speciální ustanovení:

 1. V případě, že bude požadována záruční oprava ve dnech pracovního klidu, a to i přes uznanou záruku, bude tato nadstandardní služba fakturována dle Servisního ceníku, který je součástí Servisních podmínek.
 2. Při ohlášených závadách, na které se záruka nevztahuje, budou veškeré náklady spojené s výkonem servisního technika účtovány k tíži zákazníka.
 3. Tyto Záruční podmínky se vztahují na přístroje dodávané firmou Václav LOM pro komerční použití s výjimkou výrobců uplatňujících vlastní záruční podmínky.
 4. Provoz technologií je možný pouze dle platných norem ČSN - EU.
 5. Povinností zákazníka je seznámení se s těmito Záručními podmínkami a Servisními podmínkami, kterými se řídí servisní služby.
 6. Tyto Záruční podmínky jsou součástí obchodních podmínek firmy Václav LOM, jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných společností jako dodavatelem (např. kupní smlouva, smlouva o dílo).

Servisní podmínky

Servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo či obdobné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a zhotovitelem. Smlouvou se rozumí zhotovitelem i objednatelem podepsaný doklad o přijetí zařízení k provedení servisního výkonu / opravy. Servisní podmínky jsou platné od data vydání do další změny. Jako součást smlouvy o dílo jsou platné servisní podmínky s textem platným k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

Zákazník se předáním zařízení k servisnímu zásahu / opravě zavazuje plně a bez výhrad akceptovat následující servisní podmínky zhotovitele:

Servisní podmínky platí pro servisní výkony v místě zákazníka (dále jen "objednatele") a na dílně firmy Václav LOM (dále jen "zhotovitele"). Přijmutím zařízení do opravy či objednáním servisních služeb u zhotovitele se rozumí odsouhlasení a objednání opravy či montáže dle těchto servisních podmínek.

Záruční opravy:

Řídí se našimi Záručními podmínkami. Záruční opravy je nutné doložit záručním listem nebo dokladem o prodeji zařízení. Na případné vady opraveného předmětu poskytujeme záruku 6 měsíců na práci i na materiál od data převzetí předmětu do opravy, resp. fakturace. Záruka na opravu / montáž se poskytuje pouze v rozsahu provedených výkonů vypsaných v servisním listu. Při reklamaci je nutno tento servisní list předložit.

Předběžná cena:

(tj. hrubý odhad bez DPH) může být překročena nejvýše o 10 %. Nad tuto hodnotu pouze s dodatečným souhlasem objednatele.

Vyzvednutí opraveného přístroje:

Objednatel je po dílenské opravě povinen si vyzvednout opravený přístroj v termínu do 1 měsíce od ukončení opravy. V případě, že tak objednatel neučiní, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 25,- Kč za každý den až do vyzvednutí opraveného přístroje objednatelem.

Vydání opraveného přístroje:

Oproti originální příjemce, potvrzení převzetí opraveného přístroje - předmětu opravy pouze na servisním listu. Při výdeji opraveného přístroje je dodavatel povinen vrátit u mimozáruční opravy objednateli na jeho přání díly dle rozpisu materiálu na servisním listu, které byly vyměněny s výjimkou repasovaných náhradních dílů. Převzetí vyměněných náhradních dílu potvrdí objednatel svým podpisem na Servisním listu. Pokud si objednatel díly nepřevezme a servisní list podepíše, rozumí se tím, že požaduje vyměněné díly zlikvidovat a dodavatel je povinen toto zajistit.

Ceník servisních služeb:

Servisní práce - oprava a montáž 1000,-Kč za hodinu, doprava - náklady na servisní vozidlo a řidiče Praha město 750,-Kč / paušál, ostatní místa v ČR 15,-Kč za 1 ujetý kilometr do 200 km; za každý kilometr nad 200 km pak již jen 12,- Kč/km. Částka za servis se navyšuje s každou započatou půlhodinou. Ve dnech pracovního klidu, o svátcích a v pracovních dnech v době od 18:00 - 8:00 se připočítává k základní částce servisní hodiny +50%, tj. celkem 1500,-Kč za hodinu. Ceny jsou bez DPH. Dodavatel není plátcem Daně z přidané hodnoty.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

Firma není plátcem DPH

Platební podmínky servisních služeb:

Servisní služby se platí pouze v hotovosti, není-li dohodnuto písemně jinak. V případě prodlení objednatele s platbou je sjednán smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu vzniklé škody. Fakturu se splatností lze vystavit pouze prověřeným odběratelům a to vždu s předchozím písemným souhlasem dodavatele.

Příjem oprav:

Děje se přes centrální dispečink od Po - Pá, 8:00 - 18:00 hod, servis tel: 721 055 519, telefon  a fax 317 471 095. V ostatních hodinách, dnech pracovního klidu a svátcích příjem oprav na Hot Line servis čísle: 721 055 519

Ostatní:

Objednatel poskytne nezbytnou součinnost pro plnění předmětu služby. Pokud bude na přístroji provedena pouze diagnostika závady, budou náklady fakturovány dle tohoto ceníku.

Závěrečná ustanovení:

Dodavatel a objednatel se zavazují řešit veškeré spory  vzniklé mezi nimi smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany vyřešení sporu vzájemným jednáním, smluvní strany se dohodly, že spory vznikající ze závazkového vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem a v souvislosti s ním budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. pojištění odpovědnosti za škody způsobené jemu nebo třetí osobě podle všeobecných pojistných podmínek při realizaci podnikatelské činnosti dle živnostenských listů na pojistnou částku 5.000.000,- Kč.

Podmínky pro prodloužení Záruční doby - Garanční prohlídka

Všeobecně:

 1. Václav LOM provádí Garanční prohlídky na dodaných zařízeních, tuto službu (garanční prohlídku) hradí zcela zákazník.
 2. Garanční prohlídka prodlužuje záruku o 6 měsíců, maximálně však do smluvně ujednané záruční doby.
 3. Seznam technologie podléhající Garanční prohlídce musí být upřesněn seznamem technologie.

Rozsah Garanční prohlídky:

Jednotlivé úkony spadající do Garanční prohlídky jsou specifikovány dle seznamu technologie.

Obvykle jsou to:

 1. kontrola funkcí a parametrů ovládacích prvků,
 2. kontrola elektrických spínacích prvků, kontaktů,
 3. čistění kondenzátorů chlad. agregátů včetně kontroly tlaku, těsnosti a množství chlad. média,
 4. kontrola okolní teploty v blízkosti kondenzačních jednotek, kontrola nastavení odtávání a dalších parametrů,
 5. běžné vyčištění filtrů.

Výsledek Garanční prohlídky:

O provedení Garanční prohlídky se sepíše Protokol o garanční prohlídce. V Protokolu o garanční prohlídce se dále uvedou případné návrhy na opravy, výměny opotřebovaných dílů a dále případné podněty a doporučení, které by měly přispívat k bezporuchovému provozu.

Cena a fakturace:

Václav LOM fakturuje za provedení Garanční prohlídky (za práci) paušální částku dle ceny zakázky. Paušál se pohybuje v rozmezí 500,- - 30.000,- Kč dle specifikace zařízení.

Dále Václav LOM účtuje ke Garanční prohlídce dopravu paušální částkou takto: Praha (město) 750,- Kč, ostatní místa v ČR 15Kč za 1 ujetý kilometr do 200 km; za každý kilometr nad 200km pak již jen 12Kč/km.

Náhradní díly a použitý materiál použité při Garanční prohlídce jsou fakturovány dle skutečných nákladů.

Servisní práce - oprava je účtována ve výši 1000,- Kč za 1 hodinu. Částka za servis se navyšuje s každou započatou půlhodinou. Při práci ve dnech pracovního klidu, o svátcích a v pracovních dnech v době od 18:00 hod. do 8:00 hod. se připočítává k základní částce servisní hodiny +50%, tj. celkem 1500,- Kčza 1 hodinu.


Ostatní ujednání:

Řídí se Servisními a Záručními podmínkami. V případech zde neuvedených platí zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění.