Zákon 89/2017sb. (Zákon kterým se mění zákon č. 73/2012sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o cfluorovaných skleníkových plynech

31.03.2017 18:20


Ročník 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ
REPUBLIKA 


Částka 34                                         Rozeslána
dne 29.  března 2017                                       Cena  Kč 47,-  


O B S A H :


 


89.  
Zákon, kterým
se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o
fluorovaných skleníko- vých plynech 
 


89

ZÁKON


ze dne 21. února  2017,

kterým se mění zákon  č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,     a o fluorovaných skleníkových  plynech


 


Parlament se usnesl na tomto zákoně České
re- publiky:


 


Čl. I

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou
vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, se mění takto:

1.    V
§ 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 
2 zní:

"(1) Tento zákon
navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1),2) a upravuje práva
a povin- nosti osob a působnost
správních orgánů při ochraně ozonové
vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými
účinky regulovaných látek podle čl. 3 odst. 4 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují
ozono- vou vrstvu, v platném znění (dále jen "regulovaná látka"), a fluorovaných skleníkových plynů podle čl. 2
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne
16. dubna 2014 o fluorova- ných skleníkových plynech a o zrušení nařízení
(ES) č. 842/2006 (dále jen "fluorovaný skleníkový plyn"). 


2)   Nařízení  Evropského 
parlamentu  a  Rady 
(EU)  č. 517/

/2014
ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníko- vých plynech  a o 
zrušení nařízení  (ES)  č. 842/2006.

Prováděcí   nařízení  
Komise   (EU)   2015/2068  
ze   dne

17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014 stanoví formát  štítků výrobků a zařízení
obsahujících fluorované skle- níkové plyny.

Prováděcí   nařízení  
Komise   (EU)   2015/2067  
ze   dne

17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014 zavádějí minimální požadavky  na 
certifikaci  fyzických  osob, 
pokud  jde   o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky
chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacio- nární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny, a
podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací.
Prováděcí   nařízení  
Komise   (EU)   2015/2066  
ze   dne

17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických
osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických
spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo
znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze
stacionárních elektrických spína- cích zařízení a podmínky pro vzájemné
uznávání této certifikace.

Prováděcí   nařízení  
Komise   (EU)   2015/2065  
ze   dne

17. 
listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014 stanoví formát oznámení školicích a certifikačních programů členských států.

Nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ze dne  30.  října  2014, kterým se stanoví formát
a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského par- lamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skle- níkových
plynech.

Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školicí
programy a podmínky pro vzájemné
uznávání osvědčení o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých
motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.

Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certi- fikaci pracovníků provádějících znovuzískávání roz- pouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace.

Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certi- fikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární
systémy požární ochrany a hasicí přístroje
obsahující některé fluorované 
skleníkové plyny.

Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahují- cích některé
fluorované skleníkové  plyny.

Nařízení Komise 
(ES)  č. 1497/2007 
ze dne  18.  prosince 


2007, kterým se v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované sklení- kové plyny.".

2.   
V § 2 písm.
a) se za slova "skleníkové plyny" vkládají slova "nebo regulované látky".

3.   
V § 3 odst. 1 větě první se číslo "3" nahrazuje číslem  "9"  a  ve  větě  druhé  se
 slovo  "g)"  nahrazuje slovem "f)".

4.    Nadpis  §  4 
zní:   "Podmínky  pro 
provoz  a prodej zařízení obsahujícího regulované látky nebo  fluorované 
skleníkové plyny".


5.    V  § 4 odst. 
2 písmena j) a k)  znějí:

"j) množství
znovuzískané regulované látky a údaj o jejím předání ke zneškodnění certifikované osobě,  včetně  uvedení  čísla  jejího 
certifikátu  a u fyzické osoby
jméno, popřípadě jména, pří- jmení a identifikační číslo osoby, u
právnické osoby obchodní firma, právní forma a identifi- kační  číslo
osoby,

k) označení a množství fluorovaného skleníko- vého plynu nebo jiné látky, na kterou zařízení přechází.".

6.    V
§ 4 se za odstavec 2 vkládají nové od- stavce 3 až  5,
které  znějí:

"(3) Provozovatel zařízení,
který vede a ucho- vává záznamy podle čl. 6 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, je povinen je uchovat v místě  provozu zařízení.

(4)    Osoba,
která uchovává kopie záznamů po-
dle čl. 6 odst. 2
písm. b) nařízení
Evropského parla- mentu a Rady (EU) č.
517/2014, je povinna tyto  kopie
uchovávat v listinné nebo elektronické podo- bě.

(5)    Instalace
nehermeticky uzavřeného zařízení plněného
fluorovanými skleníkovými plyny může
být provedena pouze certifikovanou osobou. Osoba, která prodává konečnému uživateli nehermeticky uzavřené zařízení
plněné
fluorovanými skleníko- vými plyny, smí takové zařízení prodat, jen je-li do- loženo písemnou smlouvou, s uvedením výrobního čísla zařízení, že
jeho instalace bude provedena cer- tifikovanou osobou. Prodejce nehermeticky
uzavře- ného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny je povinen tuto
smlouvu uchovat po dobu 5 let.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec
6.

7.   
V § 8 odst. 1 se slova "článku 11 nařízení Komise (ES) č. 303/2008" nahrazují slovy "článku 8 prováděcího    nařízení    Komise    (EU)    2015/2067" a  slova  "článku  6  nařízení  Komise  (ES)
 č.  305/


/2008" se nahrazují slovy "článku 5 prováděcího na-


řízení Komise (EU) 2015/2066".

8.   
V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno h),
které zní:

"h) návrh seznamu členů zkušební
komise a jejich profesní životopisy.".


9.   
V  §
 8  odst. 4  písm. e)  se  za  slovo  "které"


vkládají slova "v předchozím kalendářním měsíci".


10.   
V § 8 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje


čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g) nabídnout a v případě zájmu
uspořádat alespoň jednou za 3 roky školení, které splňuje pod- mínky stanovené v čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu  a  Rady 
(EU)  č.  517/


/2014,

h) zveřejňovat
způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technologiích nahrazování
fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném nakládání s těmito náhradami a o povinnostech při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou jimi vybavena.".

11.   
V § 8 odst. 6 se na konci textu
písmene b) doplňují slova "a h)".

12.   
V § 8 odst. 8 se slova "přímo
použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech
a jeho prováděcími předpisy" nahrazují slovy "přímo
použitelnými předpisy Evropské unie2)".


13.    V § 9 se na konci
odstavce 4 tečka nahrazuje


čárkou a doplňuje se
písmeno e), které zní:

"e) jednou měsíčně elektronicky
zaslat ministerstvu seznam osob, které v předchozím kalendářním měsíci
získaly osvědčení; seznam obsahuje jméno, popřípadě jména,
a příjmení držitele osvědčení, telefonní číslo nebo adresu elektro- nické pošty, adresu, datum vydání
osvědčení a evidenční číslo osvědčení.".

14.   
V § 9 odst. 7 se slova "přímo
použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech
a jeho prováděcími předpisy"  


nahrazují slovy "přímo použitelnými
předpisy Evropské unie2)".


15.    V § 10 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.


Dosavadní písmena e) až h) se
označují jako písme- na d) až  g).

16.    V
§ 10 odst. 3 se text "písm. a) až d)" na- hrazuje textem "písm. a) až  c)".

17.   
V § 10 odst. 4 úvodní části ustanovení se text "písm. e) až
h)" nahrazuje textem "písm. d) až  g)", v písmenu  b) se text
 "písm. e) až  g)" nahra- zuje textem "písm. d) až f)" a v písmenu d) se text


"písm. g)" nahrazuje textem "písm. f)".

18.   
V § 10 odst. 6 se za slovo  "postupy" vklá- dají slova "stanovené tímto zákonem a přímo použi- telnými předpisy Evropské
unie1), 2)".

19.    V § 11 odst. 1 písm. a) až c) se text "100 kg" nahrazuje slovy "200 tun ekvivalentu CO2".


20.    §  12 
se  včetně  nadpisu 
a  poznámky pod


čarou č.
5  zrušuje.


21.    § 13 včetně  nadpisu zní:


 


"§ 13

Informační systém certifikovaných osob a osob, kterým
bylo vydáno osvědčení o  školení

(1)    Informační 
systém   certifikovaných   osob a osob, kterým bylo vydáno osvědčení o školení,
je informačním systémem
veřejné správy.
Jeho správ- cem a provozovatelem je ministerstvo.

(2)    V
informačním systému
certifikovaných osob a osob, kterým bylo vydáno osvědčení
o ško- lení, se
vedou tyto údaje:

a)    
název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení
certifikované osoby nebo osoby, které bylo vy- dáno osvědčení
o školení,

b)     
číslo
certifikátu nebo osvědčení o školení a da- tum jeho
vydání,


c)     adresa nebo sídlo
certifikované osoby,

d)    
adresa nebo sídlo osoby, které bylo
vydáno osvědčení o školení,

e)    
telefonní číslo nebo adresa elektronické pošty certifikované osoby nebo osoby,
které bylo vy- dáno osvědčení o školení.

(3)   
Údaje z informačního systému certifikova- ných  osob 
a  osob,  kterým 
bylo  vydáno osvědčení

o
školení, uvedené v odstavci 2 písm. a) až c) jsou zveřejňovány
na internetových stránkách minister- stva.

(4)   
Ministerstvo bez zbytečného odkladu za- píše
do seznamu i osobu certifikovanou v jiném člen-
ském státě Evropské
unie, která o to požádá a předá ministerstvu kopii certifikátu.".


22.    V § 14 odstavec
1 zní:

"(1) Při zjištění porušení
povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelnými
předpisy Evropské unie1), 2) může Česká
inspekce životního prostředí uložit osobě
porušující tuto povinnost opatření k nápravě. Při zjištění porušení
povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie1), 2) k označování
výrobků nebo zařízení uvá- děných na trh nebo povinnosti stanovené v § 7 může Česká
obchodní inspekce uložit osobě
porušující tuto povinnost opatření k nápravě.".


23.    § 15 včetně  nadpisu zní:


 


"§ 15

Přestupky


(1)    Fyzická osoba se
dopustí přestupku tím,  že

a)    
v rozporu s § 4 odst. 5 provede
instalaci neher- meticky uzavřeného
zařízení plněného fluoro- vanými skleníkovými
plyny bez certifikátu,

b)     
provádí činnost uvedenou v § 8 odst. 1 bez po- volení,

c)    
provádí činnost uvedenou v § 9 odst. 1 bez po- volení,

d)    
provádí činnost uvedenou v § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu,

e)    
v rozporu s čl. 6 nařízení
Evropského parla- mentu a Rady (ES) č.
1005/2009 uvede na trh výrobek nebo zařízení,
které obsahují regulo- vané látky nebo jsou na regulovaných látkách závislé,

f)     
v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 úmyslně vypustí fluorované skleníkové plyny
do atmo- sféry, nebo

g)    
v rozporu s čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 vykonává kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci,
údržbu nebo
servis bez  certifikátu.


(2)    Fyzická  osoba, která 
drží regulované
látky,  

jejichž použití je
v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, se
dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 1

a)    
nezneškodní nebo nezajistí předání certifiko- vané osobě ke zneškodnění regulovanou látku, nebo

b)     
neprovede zápis o předání regulovaných látek nebo takový
zápis po stanovenou dobu neu- chová.

(3)    Fyzická
osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, 
se  dopustí  přestupku  tím,  že 
v rozporu s §  11  odst. 2 
nepodá  zprávu  obsahující 
jeho  typ a popis instalace, počet a množství v něm
obsaže- ných
halonů, množství použitých halonů,
množství
skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.

(4)    Fyzická
osoba, která používá nádobu k
pře- pravě nebo skladování fluorovaných
skleníkových plynů,  se 
dopustí  přestupku 
tím,   že  v  rozporu  
s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a  Rady 
(EU) č. 517/2014
nezajistí po uplynutí doby její životnosti
znovuzískání v ní obsažených
zbytků fluorovaných
skleníkových plynů.

(5)    Fyzická
osoba, která provádí údržbu
nebo opravu stávajících chladicích nebo klimatizačních za- řízení nebo tepelných čerpadel, se dopustí přestupku tím, že
neopatří tato zařízení označením podle čl.
11 nařízení  Evropského 
parlamentu   a   Rady  
(ES)   č.  1005/2009.


(6)    Za přestupek lze uložit pokutu  do

a)    
1 000 000 Kč, jde-li o přestupek
podle od-  stavce 1 písm. a), e) nebo f),

b)     
500 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 2 nebo 4,

c)    
250 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 písm. b) až  d) nebo g),

d)    
100 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 3 nebo 5.".


24. 
§ 17 zní:


 


"§ 17

(1)   
Právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu
tím, že


a)     v rozporu s § 4 odst. 5 provede instalaci neher-


meticky uzavřeného zařízení plněného fluoro- vanými skleníkovými plyny bez certifikátu,

b)     
provádí činnost uvedenou v § 8 odst. 1 bez po- volení,

c)    
provádí činnost uvedenou v § 9 odst. 1 bez po- volení,

d)    
provádí činnost uvedenou v § 10 odst. 1 nebo 2 bez  certifikátu,
nebo

e)    
neoprávněně svěří provádění činnosti
uvedené v § 10 odst. 1 nebo 2 na svém zařízení právnické
nebo fyzické osobě, která není
držitelem
certi- fikátu.

(2)   
Právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu tím, že nepodá minister- stvu zprávu podle § 11 odst.  1,  jestliže

a)    
získá od osoby z jiného členského státu Evrop- ské unie více
než 200 tun
ekvivalentu CO2 fluo-
rovaných skleníkových plynů,

b)     
předá osobě do
jiného členského
státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluoro-
vaných skleníkových plynů,

c)    
zneškodní více než
200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,
nebo

d)    
uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská,
recykluje, regeneruje nebo zne- škodní
regulované látky.


(3)    Za správní delikt
se uloží pokuta  do

a)    
1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od- stavce 1,

b)     
500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od- stavce 2.".

25. Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které znějí:


 


"§ 17a

(1)   
Právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která uchovává kopie záznamů
podle čl.
6 odst. 2 písm. b) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 4 neuchová tyto kopie v lis-
tinné nebo elektronické  podobě.

(2)   
Právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která prodá nehermeticky uzavřené
zařízení plněné fluorovanými  skleníkovými 
plyny  konečnému uži-  


vateli, se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu
s § 4 odst.  5

a)    
prodá toto zařízení, aniž má doloženo
písem- nou smlouvou, že jeho instalace bude prove- dena
certifikovanou osobou, nebo

b)     
neuchová po dobu 5 let smlouvu
o instalaci pro- daného nehermeticky uzavřeného zařízení.

(3)    Právnická
nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky na trh vý- robky nebo zařízení, které obsahují fluorované
skle- níkové plyny, u kterých přímo
použitelné předpisy Evropské unie2) vyžadují jejich označení, se dopustí správního deliktu
tím, že v rozporu
s § 7 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení
v českém ja-
zyce nebo slovenském jazyce.

(4)    Právnická
nebo podnikající fyzická osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu
s § 11 odst. 2 nepodá zprávu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm
obsažených halonů, množ- ství použitých
halonů, množství skladovaných ha- lonů, opatření ke snižování
jejich emisí a odhad těchto emisí.


(5)    Za správní delikt
se uloží pokuta  do

a)    
1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od- stavce 2 nebo 3,

b)     
500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od- stavce 1 nebo 4.


 


§ 17b

(1)    Provozovatel
zařízení, který
vede a ucho- vává záznamy podle čl.
6 nařízení
Evropského par- lamentu a Rady (EU) č.
517/2014, se dopustí správ- ního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 3 neuchová záznamy v místě  provozu zařízení.

(2)   
Hodnotící subjekt se dopustí
správního de- liktu  tím, že

a)    
nepostupuje v souladu se zkušebními materiály, které jsou součástí povolení, podle § 8 odst. 4 písm. a),

b)     
neprovede praktickou část zkoušky na přístro-
jovém vybavení uvedeném v povolení podle § 8
odst. 4 písm.  b),

c)    
neuchová záznamy o teoretické a praktické části
zkoušky uchazečů  včetně  jednotlivých
a celko-


vých  výsledků  hodnocení  po dobu 5 let podle


§ 8 odst. 4 písm. c),

d)    
v rozporu s § 8 odst. 4 písm. d) požaduje po uchazečích o složení teoretické a praktické zkoušky povinné absolvování
školení,

e)    
nepošle ministerstvu jednou za měsíc elektro- nicky seznam osob, které v předchozím kalen- dářním  
měsíci   úspěšně   složily  
teoretickou  a praktickou  zkoušku,  podle 
§  8  odst. 4 
písm. e),

f)     
neinformuje ministerstvo a Českou inspekci ži- votního prostředí 1 měsíc před
konáním zkoušky o místě a termínu konání zkoušky po- dle § 8 odst. 4 písm. f),

g)    
neuspořádá alespoň
jednou za 3 roky školení,
které splňuje podmínky
stanovené v čl.  10 
odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014, podle § 8 odst. 4 písm.
g),

h)    
v rozporu s § 8 odst. 4 písm. h)
nezveřejní způ- sobem umožňujícím dálkový přístup informace o technologiích nahrazování
fluorovaných skle- níkových plynů,
o bezpečném
nakládání s tě- mito
náhradami a o povinnostech při
nakládání s nimi a se zařízeními,
která jsou jimi vybavena,

i)    
neprovede zkoušení uchazečů prostřednictvím
zkušební komise podle § 8 odst. 5, nebo

j)    
neoznámí ministerstvu změnu údajů podle § 8 odst. 6  písm. a) nebo b).


(3)   
Atestační subjekt se dopustí správního de- liktu  tím, že

a)    
nepostupuje v souladu s výukovými
materiály, které jsou součástí
povolení, podle § 9 odst. 4 písm. a),

b)     
neuchová záznamy o školení a účastnících po dobu 5 let podle § 9 odst. 4 písm. b),

c)    
neoprávněně vydá
osvědčení o školení osobě,
která neabsolvovala školení
zahrnující poža-
davky   stanovené   v   nařízení    Komise  
(ES) č. 307/2008
zakončené zkouškou k ověření zís- kaných znalostí, podle § 9 odst. 4 písm. c),

d)    
neinformuje ministerstvo nebo Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před
konáním zkoušky o místě nebo termínu konání zkoušky podle § 9 odst. 4 písm. d),

e)    
nezašle ministerstvu elektronicky jednou za mě-
síc seznam osob, které v předchozím
 kalendář-  


ním měsíci získaly osvědčení,
podle § 9 odst. 4 písm. e), nebo

f)     
neoznámí ministerstvu změnu
identifikačních nebo jiných údajů podle § 9 odst. 5.

(4)    Certifikovaná
osoba se dopustí správního deliktu tím,  že nedodržuje závazné 
postupy   podle


§ 10 odst. 6.

(5)    Provozovatel
mobilní technologie znovu- získávání regulovaných látek a fluorovaných sklení-
kových plynů při recyklaci výrobků domácího chla- zení, se dopustí
správního deliktu tím, že
neoznámí České
inspekci životního
prostředí alespoň 14 dnů před
zahájením provozu přistavení
mobilní techno- logie podle § 10 odst. 10.


(6)    Za správní delikt
se uloží pokuta  do

a)    
1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od- stavce 2 písm. a) až f) nebo odstavce 3 písm. a) až e),

b)     
500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od- stavce 1, odstavce 2 písm. g) až j), odstavce 3 písm. f), odstavce 4 nebo 5.".


26. 
§ 18 zní:


 


"§ 18

(1)    Právnická
nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a)    
v rozporu s čl. 4 nařízení
Evropského parla- mentu a Rady (EU) č. 517/2014 provede kon- trolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu,

b)     
v rozporu s čl. 6 nařízení
Evropského parla- mentu a Rady (EU) č. 517/2014 neuchová nej- méně po dobu 5 let kopie záznamů o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluo- rovaných skleníkových
plynů, na kterých
pro- vedla kontrolu těsnosti,
znovuzískávání, insta- laci, údržbu
nebo servis,

c)    
v rozporu s čl. 8 nařízení
Evropského parla- mentu a Rady
(EU)  č.  517/2014  nezajistí

1.   
při provádění
likvidace silničních vozidel
na konci jejich životnosti
znovuzískání fluoro- vaných skleníkových plynů osobou, která  má
osvědčení o školení,

2.   
při provádění
opravy nebo likvidace klimati- zací
motorových vozidel s obsahem fluoro- vaných  
skleníkových   plynů   znovuzískání

fluorovaných
skleníkových plynů nebo jejich následnou recyklaci, regeneraci nebo zne- škodnění,

3.   
provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů pouze osobami, které mají osvědčení o školení
podle nařízení Ko-
mise  (ES)  č.  307/2008,
nebo


d)    
v rozporu s čl. 13 nařízení
Evropského parla- mentu a Rady (EU) č. 517/2014
použije

1.   
při tlakovém odlévání hořčíku fluorid sírový v 
množství 850 kg
ročně  a vyšším,

2.   
při plnění
pneumatik fluorid sírový nebo směs,
která jej obsahuje,

3.   
fluorované skleníkové plyny s
potenciálem globálního oteplování 2 500 
nebo  vyšším  při servisu nebo údržbě  chladicích
zařízení  s velikostí náplně 40 tun ekvivalentu CO2 nebo více.

(2)   
Právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl.
11 nařízení  Evropského 
parlamentu   a   Rady  
(EU)  č. 517/2014 uvede na trh výrobky nebo zařízení s ob- sahem fluorovaných
skleníkových plynů.

(3)   
Právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl.
11 nařízení  Evropského 
parlamentu   a   Rady  
(EU)  č. 517/2014 koupí fluorované skleníkové plyny pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zaří- zení, aniž by měla
příslušný certifikát nebo osvěd- čení.


(4)    Za správní delikt
se uloží pokuta  do


a)    
1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od- stavce 1 písm. c) nebo d) nebo odstavce 2,


b)     
1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od- stavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 3.".

27. Za § 18 se vkládají nové § 18a až 18c,
které znějí:


 


"§ 18a

(1)   
Právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která uvádí na trh fluorované skleníkové plyny, se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu
s čl. 7 nařízení  Evropského 
parlamentu   a   Rady  
(EU)  č. 517/2014 neprokáže, že
zneškodnila nebo
znovu- získala pro další
použití
trifluormethan vznikající jako  vedlejší  produkt  při  výrobě,  včetně  výroby  


vstupních surovin, v souladu s nejlepšími
techni- kami.

(2)   
Právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která uvádí na trh fluorované skleníkové plyny, za- řízení nebo výrobky podle nařízení Evropského par- lamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí správ- ního
deliktu  tím,  že
v rozporu s tímto nařízením


a)     neoznačí výrobky nebo zařízení  štítkem,

b)     
neuvede na štítku všechny požadované informa-
ce,

c)    
neuvede požadované 
informace  v  návodech 
k použití nebo v
popisech používaných k
re- klamě,

d)    
nevypracuje prohlášení o shodě dokládající za- hrnutí obsažených fluorovaných plynů do sys- tému kvót,

e)    
nezajistí ověření správnosti dokumentace nebo prohlášení o shodě nezávislým auditorem akre- ditovaným podle čl. 14 odst. 2 nařízení Evrop- ského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014,

f)     
neuchová dokumentaci nebo prohlášení o shodě nejméně po
dobu 5 let od uvedení zařízení nebo výrobku na trh,  nebo

g)    
překročí
kvótu pro množství
fluorovaných skleníkových plynů uváděných na trh, která jí byla přidělena podle čl.
16 odst. 5 nařízení
Evropského  parlamentu  a 
Rady  (EU)  č.
 517/

/2014
nebo která jí byla převedena podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č.  517/2014.

(3)    Právnická
nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh chladicí a klimatizační výrobky nebo zařízení nebo tepelná čerpadla, která jsou od- izolována pěnou s fluorovanými skleníkovými
plyny, se dopustí správního deliktu
tím, že v rozporu s čl. 12 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014 neoznačí před uvedením na trh tato zařízení štítkem s textem: "Pěna
s fluorovanými skle- níkovými plyny".

(4)    Právnická
nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh nejméně 10 000 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných
skleníkových plynů za rok, se
dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s čl. 19 nařízení  Evropského 
parlamentu   a   Rady  
(EU)  č.  517/2014

a)    
nezajistí ověření přesnosti údajů nezávislým au- ditorem,

b)     
neuchová ověřovací 
zprávu  alespoň  po  dobu 5 
let, nebo

c)    
nepředá na vyžádání ověřovací zprávu minister-
stvu, České
inspekci životního
prostředí nebo
Komisi.

(5)   
Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.


 


§ 18b

(1)   
Právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která prodává fluorované skleníkové plyny pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení, se dopustí správního deliktu
tím, že v rozporu
s čl. 6 nařízení  Evropského 
parlamentu   a   Rady  
(EU)  č.  517/2014

a)    
nevede úplné záznamy o osobách
nakupujících fluorované skleníkové plyny,


b)     
neuchová tyto záznamy po dobu 5 let, nebo

c)    
prodá fluorované skleníkové plyny
osobě bez příslušného certifikátu nebo
osvědčení.

(2)   
Právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která používá nádobu k
přepravě nebo skladování fluorovaných
skleníkových plynů, se dopustí
správ- ního deliktu tím, že
v rozporu s čl. 8 nařízení Evrop- ského parlamentu a Rady
(EU) č. 517/2014
nezajistí po uplynutí doby její životnosti
znovuzískání v ní obsažených
zbytků fluorovaných
skleníkových plynů.

(3)   
Právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která

a)    
vyrobí, doveze nebo vyveze
fluorované sklení- kové plyny v množství
nejméně 100 tun
ekvi- valentu CO2 nebo jedné metrické
tuny za rok,

b)     
zneškodní fluorované skleníkové plyny v množ- ství nejméně
1 000 tun ekvivalentu CO2 nebo jedné metrické tuny za  rok,

c)    
použije jako vstupní surovinu fluorované skle- níkové plyny
v množství nejméně 1 000 tun ekvivalentu CO2 nebo jedné
metrické tuny za rok, nebo

d)    
uvede  na  
trh   fluorované   skleníkové  
plyny v množství nejméně  500
tun ekvivalentu CO2  za
rok v zařízeních nebo výrobcích,


se dopustí
správního deliktu tím,  že v
rozporu s na-


řízením    Evropského    parlamentu    a   
Rady (EU)  

č. 517//2014 neoznámí Evropské komisi údaje podle

čl. 19 odst. 1 až
4 tohoto nařízení.

(4)    Právnická
nebo podnikající fyzická osoba, která vyrábí zařízení, do kterého se fluorované skle- níkové plyny doplňují mimo výrobní místo, se do- pustí
správního deliktu tím, že
v rozporu s čl.  2 odst. 5  
prováděcího   nařízení   Komise  
(EU) 2015/

/2068
neuvede doplněné množství nebo nenechá na štítku prostor pro označení množství
doplněného mimo výrobní závod nebo celkové množství fluoro-
vaných skleníkových plynů.

(5)   
Právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která dováží zařízení přednaplněné
fluorovaným skleníkovým plynem, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 19 nařízení Evropského par- lamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nepředloží Evrop- ské komisi ověřovací dokument.


(6)    Za správní delikt
se uloží pokuta  do

a)    
1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od- stavce 2,

b)     
1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od- stavců  1,
3 až  5.


 


§ 18c

(1)   
Provozovatel zařízení, které obsahuje fluo- rované
skleníkové plyny, se dopustí správního de- liktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského par- lamentu  a 
Rady  (EU) č. 517/2014

a)    
nezajistí u zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných
skleníkových plynů  kontrolu těsnosti certifikovanou osobou,

b)     
nezajistí u nově instalovaných zařízení s obsa- hem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorova-
ných skleníkových plynů kontrolu
těsnosti cer-
tifikovanou osobou bezprostředně po jejich uvedení do provozu,

c)    
nemá instalován řádně fungující systém detekce
úniků pro zařízení s obsahem nejméně 500 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných
skleníkových plynů,

d)    
nezajistí kontrolu systému detekce
úniků ale- spoň  jednou
za 12 měsíců,

e)    
nezajistí bez zbytečného prodlení opravu zaří- zení, u kterého byl zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů,

f)     
neprovede kontrolu těsnosti do 1 měsíce po opravě netěsnosti,

g)    
nevede záznamy o zařízeních s obsahem nej- méně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných
skle- níkových plynů,

h)    
neuvede v záznamech podle písmene g)
poža- dované údaje,

i)    
neuchová záznamy podle písmene g)
nejméně po dobu 5  let,

j)    
nepředá záznamy podle
písmene g) na vyžádání ministerstvu, České inspekci životního pro- středí 
nebo Komisi,

k)     
nezajistí znovuzískání fluorovaných
skleníko- vých plynů ze zařízení na konci jejich život- nosti certifikovanou osobou,  nebo

l)    
nezajistí, aby kontrolu těsnosti zařízení, znovu- získávání fluorovaných skleníkových plynů, in- stalaci, údržbu nebo servis zařízení provedla certifikovaná osoba.

(2)   
Certifikovaná osoba se dopustí
správního deliktu tím, že

a)    
provádí kontrolu těsnosti chladicího zařízení, klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla
v rozporu s postupy stanovenými přímo
použi- telným předpisem Evropské unie
o standardních požadavcích na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a
klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících fluorované
skleníkové plyny,

b)     
provádí kontrolu těsnosti stacionárního systé- mu požární ochrany v rozporu s postupy
sta- novenými přímo použitelným předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované sklení-
kové  plyny, nebo

c)    
v rozporu s čl. 8 nařízení
Evropského parla- mentu a Rady (EU) č.
517/2014 nezajistí recyk- laci, regeneraci nebo zneškodnění
znovuzíska- ných fluorovaných skleníkových plynů.

(3)   
Výrobce nebo dovozce fluorovaných
skle- níkových plynů, který
získal kvótu výhradně na zá- kladě prohlášení podle čl.
16 odst. 2 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014, se do- pustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl.
18 tohoto nařízení
oprávní jiný podnik k použití
jeho kvóty, aniž  by dodal odpovídající  množství
 fluoro-  

vaných
skleníkových plynů nebo aniž
by na požá- dání Komisi předložil důkazy o
aktivní činnosti, po- kud jde o dodávky fluorovaných skleníkových plynů.

(4)    Hodnotící
subjekt se dopustí správního de- liktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
před- pisem
Evropské unie o

a)    
minimálních požadavcích a podmínkách pro
vzájemné  uznávání  k 
certifikaci  společností   a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimati- zační zařízení a tepelná čerpadla obsahující ně- které fluorované skleníkové plyny,

b)     
minimálních požadavcích a podmínkách pro
vzájemné  uznávání  k 
certifikaci  společností   a pracovníků, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující ně- které fluorované skleníkové plyny,

c)    
minimálních požadavcích na certifikaci pracov- níků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokona- pěťových spínacích zařízení a podmínkách pro vzájemné
uznávání této kvalifikace, nebo

d)    
minimálních požadavcích na certifikaci pracov- níků provádějících znovuzískávání rozpouště-
del na bázi některých
fluorovaných skleníko- vých plynů ze
zařízení a
podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace

1.   
nezahrne do zkoušek všechny stanovené mi- nimální požadavky,

2.   
nepřijme postupy pro podávání zpráv nebo neuchovává záznamy
umožňující
dokumen- tovat jednotlivé i celkové výsledky hodno- cení,

3.   
nezajistí, aby pro  praktické 
zkoušky  bylo  k
dispozici potřebné zařízení, nástroje nebo materiály, nebo

4.   
zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče anebo skupinu uchazečů.

(5)    Atestační subjekt se dopustí správního de-
liktu tím, že v rozporu
s přímo použitelným před- pisem Evropské unie o minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z
klima- tizačních systémů motorových vozidel
a podmínkách pro vzájemné
uznávání této kvalifikace

a)    
nezahrne do školení všechny
minimální poža- davky
dovedností a znalostí, nebo

b)     
nevydá osvědčení
o školení se
stanovenými údaji.


(6)    Za správní delikt
se uloží pokuta  do

a)    
1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od- stavce 1 písm. k),

b)     
1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od- stavce 1 písm. a) až e) nebo g) nebo odstavce 2 až 5,

c)    
500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od- stavce 1 písm. f), h) až  j) nebo l).".


28.    V § 20 odstavec
4 zní:

"(4) Správní delikty
podle tohoto zákona pro- jednává v prvním stupni Česká inspekce životního
prostředí s výjimkou správních deliktů podle § 16 odst.
5, § 17a odst. 3 a § 18a odst. 2 písm. a) až  c)       a § 18a odst. 3,
které projednává Česká obchodní inspekce.".

29.   
V § 20 odst. 6 se věta "Pokuty vybírá a vy- máhá Česká inspekce životního
prostředí." nahra- zuje větou
"Pokuty uložené Českou
obchodní in- spekcí vybírá Česká
obchodní inspekce a vymáhá celní úřad.".

30.   
V
§ 22 se na konci textu písmene
d) doplňují slova "a osob, kterým bylo vydáno osvědčení
o ško- lení".

31.   
V § 22 písm. e) se slova "podávání kopií zpráv podle článku 6 nařízení
Evropského parla- mentu a Rady (ES) č. 842/2006
a" nahrazují slovy

"předání
záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, ověřovací
zprávy podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 517/2014 a
kopií zpráv".


32.    V § 23 písmeno
c) zní:

"c) projednává přestupky
podle § 15 a správní de- likty právnických a podnikajících fyzických osob podle
§ 20
odst. 4,".


33.    V § 23 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d) je příslušným
orgánem pro předání záznamů
podle čl.  6  nařízení 
Evropského  parlamentu  a Rady (EU) č. 517/2014 a ověřovací
zprávy podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.".


34. 
§ 24 zní: "§ 24


Česká  obchodní inspekce

a)    
kontroluje označování výrobků nebo zařízení
uváděných na trh,
které obsahují regulované látky, podle 
nařízení  Evropského
parlamentu a Rady (ES) č.
1005/2009 a výrobků nebo za- řízení uváděných na trh, které obsahují fluoro- vané skleníkové
plyny, podle nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014 a po- dle  § 7,


b)     
ukládá opatření k nápravě  podle § 14,

c)    
projednává správní delikty právnických a podni- kajících
fyzických osob podle § 16 odst. 5, § 17a odst. 3, § 18a odst. 2 písm. a) až c) a § 18a odst. 3.".


 


Čl. II

Účinnost


 


Tento zákon nabývá účinnosti
prvním dnem ka- lendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 


Hamáček
v. r. Zeman v. r. Sobotka 
v. r. 
 
 
   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 
 
 
 


 


 
  


 
 
 


 
 
 

 
 
 

17


 


 


8591449 034012

ISSN 1211-1244


 


 


 


 


 


 


  


Vydává a tiskne: Tiskárna
Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 - Redakce:

Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3,
pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289,
fax: 974 816 871 - Administrace: písemné objednávky předplatného,
změny adres a počtu odebíraných výtisků - MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav,
tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za
dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je
od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,- Kč) - Vychází podle potřeby - Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó- ny
3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) - 516 205 175, objednávky - knihkupci - 516 205 175, e-mail - sbirky@moraviapress.cz,
zelená linka
- 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz
- Drobný prodej - Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
Obchodní galerie IBC (2. patro),
Příkop 6; České Budějovice: SEVT,

a. s., Česká
3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX,
s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD
Knihkupectví - Antikvariát,
Ruská 85; Kadaň: Knihařství - Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal
- Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s.,
Horní 457/1; Pardubice: ABONO s. r.
o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých
bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha
4
: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;  Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing.
Urban, Jablonecká 362, po - pá
7 - 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz,
DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova
347; Praha 10: BMSS START, s. r. o.,
Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o.,
Třebohostická
5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská
327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 - vazby sbírek tel. a fax: 475 501
773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh:
Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 - Vazby Sbírek,
tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky
p
ředplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření
úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově.
Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace
na tel. čísle 516 205 175. V písemném
styku vždy uvádějte IČO
(právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání
novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j.
P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.