Vyhláška 257/2012 sb.

03.09.2016 00:00

 

257

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 12. července 2012

 

o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 3, § 10 odst. 11 a § 11 odst. 4 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (dále jen „zákon“):

 
 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

(1) Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1),2) stanoví vzor evidenční knihy zařízení, vzory pro podávání zpráv, postupy pro činnosti uvedené v § 10 odst. 1 a 2 zákona s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany, obsahujících fluorované skleníkové plyny, a rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování látek, které poškozují ozonovou vrstvu (dále jen „regulovaná látka“).

 

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

 

§ 2

 

Vzor evidenční knihy zařízení

 

Vzor evidenční knihy zařízení podle § 4 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

§ 3

 

Vzory zpráv

 

Vzory pro podávání zpráv podle § 11 odst. 1 a 2 zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3 k této vyhlášce.

 

§ 4

 

Postupy pro nakládání s regulovanými látkami, fluorovanými skleníkovými plyny nebo zařízeními obsahujícími tyto látky

 

(1) Postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

 

(2) Postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci jiných chladicích zařízení než výrobků domácího chlazení, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

 

(3) Postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků určených k požární ochraně, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

 

(4) Stupeň úpravy I a II závazné technologie podle přílohy č. 4 k této vyhlášce se provádí v rámci jednoho technologického celku; tímto celkem se rozumí pevně instalovaná skupina technologických zařízení provozovaných v rámci jednoho areálu nebo jednotlivé stupně mobilní technologie přistavované do zařízení ke sběru odpadů ke znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků.

 

§ 5

 

Postupy pro kontrolu těsnosti chladicích okruhů zařízení obsahujících regulované látky

 

(1) Před kontrolou těsnosti chladicích okruhů zařízení s obsahem regulovaných látek certifikovaná osoba zkontroluje záznamy o zařízení, přičemž zvláštní pozornost věnuje informacím o opakujících se problémech a problémových oblastech.

 

(2) Certifikovaná osoba provádí kontroly následujících částí chladicích a klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel:

 

a) spoje,

 

b) ventily včetně vřeten,

 

c) těsnění včetně těsnění na vyměnitelných dehydrátorech a filtrech,

 

d) části systému vystavené vibraci a

 

e) napojení na bezpečnostní a provozní zařízení.

 

(3) Při provádění kontroly těsnosti chladicího a klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla s obsahem regulované látky použije certifikovaná osoba metodu přímého měření uvedenou v odstavci 4 nebo metodu nepřímého měření uvedenou v odstavci 7. Metody nepřímého měření lze použít, pouze pokud z parametrů zařízení uvedených v odstavci 7, které mají být analyzovány, vyplývá, jaká je náplň regulovaných látek uvedená v záznamech o zařízení a pravděpodobnost jejich úniku.

 

(4) Ke kontrole těsnosti lze použít jednu nebo více následujících metod přímého měření:

 

a) kontrola chladicích okruhů a jejich součástí, u nichž existuje riziko netěsnosti, pomocí zařízení pro detekci plynu upravených pro chladivo použité v systému,

 

b) zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva do okruhu,

 

c) použití speciálního bublinového nebo mýdlového roztoku.

 

(5) Při aplikaci přímých metod lze uplatnit následující postupy:

 

a) zařízení pro detekci plynu uvedená v odstavci 4 písm. a) jsou kontrolována jedenkrát za 12 měsíců, aby bylo zajištěno jejich řádné fungování; citlivost přenosných zařízení pro detekci plynů musí být alespoň 5 g/rok,

 

b) zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva do chladicího okruhu se provádí, pouze pokud výrobce zařízení schválil takové detekční metody jako technicky možné; tuto metodu mohou použít pouze pracovníci certifikovaní k provádění činností, které představují zásah do chladicího okruhu obsahujícího regulovanou látku, nebo

 

c) jestliže se pomocí metod uvedených v odstavci 4 nezjistí únik a části uvedené v odstavci 2 nevykazují známky úniku, avšak certifikovaná osoba se domnívá, že k úniku dochází, musí zkontrolovat ostatní části zařízení, u kterých lze předpokládat možnost úniku.

 

(6) Před přímým měřením tlakovou zkouškou pomocí dusíku bez obsahu kyslíku nebo pomocí jiného plynu vhodného pro tlakovou zkoušku těsnosti je třeba, aby osoba certifikovaná ke znovuzískávání regulované látky z daného typu zařízení provedla znovuzískání regulované látky z celého systému.

 

(7) Ke kontrole těsnosti nepřímou metodou použije certifikovaná osoba vizuální a manuální kontrolu zařízení a analýzu jednoho nebo více následujících parametrů:

 

a) tlak,

 

b) teplota,

 

c) proud kompresoru,

 

d) hladina kapalin,

 

e) množství doplněného chladiva.

 

(8) Každé podezření na únik regulované látky musí být ověřeno kontrolou těsnosti pomocí metody přímého měření podle odstavce 4.

 

(9) Použitá metoda kontroly těsnosti se zaznamená do evidenční knihy zařízení.

 

§ 6

 

Postupy pro kontrolu těsnosti systému požární ochrany obsahujícího regulované látky

 

(1) Před kontrolou těsnosti systému požární ochrany certifikovaná osoba zkontroluje záznamy o zařízení, přičemž zvláštní pozornost věnuje informacím o opakujících se problémech a problémových oblastech.

 

(2) Při zjišťování poškození a známek netěsnosti provádí certifikovaná osoba vizuální kontrolu ovládacích prvků, zásobníků, spojů, které jsou vystaveny tlaku, a dalších součástí.

 

(3) Podezření na netěsnost zakládají tyto situace:

 

a) pevně instalovaný systém detekce úniků hlásí únik,

 

b) zásobník vykazuje snížení tlaku o více než 10 % po odečtení vlivu teploty, nebo

 

c) zásobník vykazuje úbytek množství hasicí látky o více než 5 %.

 

(4) Řádné fungování měřičů tlaku a zařízení na sledování hmotnosti kontroluje certifikovaná osoba jednou za 12 měsíců.

 

(5) Použitý postup kontroly těsnosti se zaznamená do evidenční knihy zařízení.

 

§ 7

 

Rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek

 

(1) Rozsah požadovaných znalostí v rámci školení fyzických osob, které provádějí znovuzískávání regulovaných látek a jinak manipulují s regulovanými látkami v rámci recyklace výrobků:

 

a) základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a právních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,

 

b) základní znalosti o koncepci Potenciálu poškozování ozonové vrstvy a o využívání regulovaných látek,

 

c) způsob plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými látkami v kapalném i plynném skupenství,

 

d) způsob zjišťování množství regulované látky v lahvi,

 

e) požadavky na správné postupy při manipulaci, skladování a přepravě regulovaných látek,

 

f) způsob obsluhy přístroje pro odsávání regulovaných látek,

 

g) způsob správné manipulace s vyřazenými výrobky,

 

h) způsob vedení evidence a

 

i) základní znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech regulovaných látek včetně postupů jejich recyklace a regenerace.

 

(2) Rozsah požadovaných znalostí v rámci školení fyzických osob, které manipulují s regulovanými látkami v rámci jejich regenerace:

 

a) základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a právních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,

 

b) základní znalosti o koncepci Potenciálu poškozování ozonové vrstvy a o využívání regulovaných látek,

 

c) způsob plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými látkami v kapalném i plynném skupenství,

 

d) způsob zjišťování množství regulované látky v lahvi,

 

e) požadavky na správné postupy při manipulaci, skladování a přepravě regulovaných látek,

 

f) způsob obsluhy přístroje pro regeneraci regulovaných látek,

 

g) způsob vedení evidence a

 

h) základní znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech regulovaných látek včetně postupů jejich recyklace a regenerace.

 

(3) Rozsah požadovaných znalostí v rámci školení fyzických osob, které manipulují s regulovanými látkami v rámci jejich zneškodnění:

 

a) základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a právních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,

 

b) základní znalosti o koncepci Potenciálu poškozování ozonové vrstvy a o využívání regulovaných látek,

 

c) požadavky na správné postupy při manipulaci, skladování a přepravě regulovaných látek,

 

d) způsob vedení evidence,

 

e) základní znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech regulovaných látek včetně postupů jejich zneškodnění a

 

f) způsob plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými látkami v kapalném i plynném skupenství a způsob zjišťování množství regulované látky v lahvi.

 

(4) Ustanovení odstavce 3 písmena f) se nepoužije, pokud se jedná o školení fyzických osob, které manipulují s regulovanými látkami, které jsou dopravovány potrubím z místa vzniku do místa zneškodnění.

 

(5) Školení podle odstavců 1, 2 a 3 zajišťuje provozovatel, který provádí znovuzískávání, regeneraci a zneškodňování regulovaných látek.

 
 

§ 8

 

Přechodné ustanovení

 

Evidenční kniha zařízení podle vzoru stanoveného ve vyhlášce č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za evidenční knihu zařízení podle § 2 této vyhlášky, s výjimkou evidenční knihy nově zavedené po 1. lednu 2014, u které lze použít pouze vzor stanovený v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

§ 9

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2012, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 
 

Ministr:

 

Mgr. Chalupa v. r.

 
   
 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

 

Vzor evidenční knihy zařízení

 

Vzor evidenční knihy zařízení

   
 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

 

Vzor zprávy o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony podle § 11 odst. 2 zákona

 

Vzor zprávy o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony podle § 11 odst. 2 zákona

   
 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

 

Vzor zprávy o fluorovaných skleníkových plynech získaných nebo předaných z nebo do jiného členského státu Evropské unie, o zneškodnění fluorovaných skleníkových plynů, uvedení na trh, znovuzískání, recyklaci, regeneraci a zneškodnění regulovaných látek podle § 11 odst. 1 zákona

 

Vzor zprávy o fluorovaných skleníkových plynech získaných nebo předaných z nebo do jiného členského státu Evropské unie, o zneškodnění fluorovaných skleníkových plynů, uvedení na trh, znovuzískání, recyklaci, regeneraci a zneškodnění regulovaných látek podle § 11 odst. 1 zákona

   
 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

 

Postup znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů z chladicích zařízení

 

Tato jakostní a kontrolní ustanovení se vztahují na zpracování, zejména recyklaci vyřazených chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. Upravují podmínky pro sběr za účelem jejich recyklace a regenerace pro další použití nebo zneškodnění.

 

1. Použité pojmy pro účely této přílohy.

 

1. Nadouvadlem se rozumí regulovaná látka nebo fluorovaný skleníkový plyn, které byly použity při výrobě tepelně izolačních tuhých pěnových hmot k jejich vypěnění a jsou v nich obsaženy.

 

2. Recyklací chladicích zařízení se rozumí všechna opatření na evidenci, uskladnění a úpravu chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, přičemž cílem těchto opatření je především zachycení regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů a jejich předání ke zneškodnění, jakož i získání hodnotných druhotných surovin ekologickým způsobem za účelem dalšího využití.

 

3. Chladicím zařízením určeným pro domácnost se rozumí chladničky typické konstrukce pro použití v domácnosti a jiná podobná použití až do užitkového obsahu 270 litrů; zařízení mohou být vybavena oddělenou mrazničkou a mrazicím oddílem nebo být bez nich (= typ zařízení 1).

 

4. Kombinovanou chladničkou a mrazicím boxem pro domácnost se rozumí chladicí zařízení v typickém provedení pro domácnost a pro jiná podobná použití užitkového obsahu od 270 litrů do 350 litrů, která jsou obvykle vybavena odděleným mrazicím boxem a oddílem (= typ zařízení 2).

 

5. Mrazicí skříní a boxem pro domácnost jsou mrazicí zařízení v konstrukčním provedení pro domácnost a pro jiná podobná použití až do velikosti 500 litrů užitkového obsahu (= typ zařízení 3).

 

6. Svozem a uskladněním jsou všechna opatření sloužící k zajištění sběru chladicích zařízení v místě výskytu až do místa jejich úpravy; do toho spadají jak opatření k přechodnému uskladnění chladicích zařízení u producenta odpadu, tak opatření v úpravářském podniku.

 

7. Úpravou se rozumí

 

a) otevření chladicího okruhu a odsátí regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů a olejů z oběhu chladicího okruhu (stupeň I),

 

b) uvolnění pěnových tepelně-izolačních materiálů s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, jiných materiálů, částí zařízení, resp. konstrukčních součástí a prvků chladicího zařízení, vždy za pomoci vhodných technických zařízení s cílem oddělení regulovaných látek tak, aby nedošlo k jejich úniku do ovzduší (stupeň II),

 

c) vytřídění a klasifikace látek získaných v rámci stupně I a stupně II, jakož jejich příprava pro další využití a zneškodnění.

 

2. Sběr a recyklace chladicích zařízení

 

2.1.1 Všeobecné požadavky

 

Je nutné provádět taková ochranná opatření, která účinně zabrání odcizení nebo ztrátě shromážděných chladicích zařízení nebo jejich neoprávněnému prodeji.

 

2.1.2 Zvláštní požadavky na sběr a uskladnění

 

2.1.2.1 Odběr chladicích zařízení

 

Odběr chladicích zařízení je nutné provést způsobem vylučujícím poškození zařízení, které by způsobilo únik látek ohrožujících životní prostředí nebo které by ztížilo nebo znemožnilo úpravu. Zvláště je třeba vhodnými opatřeními vyloučit poškození chladicího okruhu. Je třeba stále mít připravena vhodná zařízení k zachycení vytékajících kapalin (olejů) a sorpční materiály ke zneškodnění a vázání vytékajících kapalin v dostatečném množství. Vlastníci chladicích zařízení při jejich předávání osobám provádějícím sběr a zajišťujícím uskladnění upozorní prokazatelným způsobem na opatření nutná na ochranu těchto zařízení před únikem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.

 

2.1.2.2 Přeprava chladicích zařízení

 

Při přepravě chladicích zařízení je nutné činit opatření proti úniku kapalin. Chladicí zařízení přepravované na dopravních prostředcích je nutné upevnit tak, aby nedošlo k poškození zařízení a k úniku regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. Chladicí zařízení je nutné při nakládce a vykládce chránit před nárazy, převrácením nebo pádem. Chladicí zařízení je nutné přepravovat v poloze předepsané výrobcem daného typu zařízení pro přepravu nových výrobků.

 

2.1.2.3 Uskladnění chladicích zařízení

 

Přijatá chladicí zařízení je nutné evidovat podle množství jednotlivých typů, regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů a druhu izolace. Zařízení je nutné kontrolovat, zda nejsou mechanicky poškozena a rozsah poškození písemně zaznamenat. Je nutné sestavit seznam závažných poškození podle vzoru v této příloze, přičemž je možné zvolit si formu. Uskladnění přijatých chladicích zařízení je nutné provést s přihlédnutím k právní úpravě ochrany vod, tedy zejména požadavkům na záchytnou vanu. Skladování je nutné zajistit tak, aby bylo vyloučeno poškození chladicích zařízení, jež by ztížilo nebo znemožnilo další úpravu nebo by způsobilo únik látek ohrožujících životní prostředí.

 

2.2 Úprava chladicích zařízení

 

2.2.1 Všeobecné požadavky

 

Je nutné vypracovat popis technologických procesů a jejich průběhu při úpravě chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. Dále je nutné stanovit příslušné přiřazení jednotlivých provozních úseků daným procesům a jejich průběhu (provozní řád). Je nutné přijmout ochranná opatření proti odcizení nebo ztrátě získaných chladicích zařízení jiným způsobem nebo jejich neoprávněným prodejem. Není přípustné opětovné uvedení do oběhu kompletních k recyklaci předaných zařízení, která obsahují regulované látky (v chladicím systému a/nebo v pěnové izolaci). Všechna převzatá chladicí zařízení je nutné podrobit úpravě.

 

2.2.2 Zvláštní požadavky na úpravu chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

 

Úprava zahrnuje tyto základní činnosti

 

a) odsátí regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů a olejů z chladicího okruhu (stupeň I),

 

b) uvolnění tepelně izolačních pěnových materiálů s obsahem regulovaných látek a jiných materiálů, částí zařízení, resp. konstrukčních částí a prvků chladicího zařízení, pomocí vhodných technických zařízení s cílem oddělení regulovaných látek bez jejich úniku do prostředí, konstrukčních dílů s obsahem nebezpečných látek a využití hodnotných materiálů (stupeň II),

 

c) vytřídění a klasifikaci látek a materiálů získaných v rámci stupně I a stupně II, včetně jejich přípravy pro další využití nebo zneškodnění.

 

Úpravu chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů je nutno provádět v souladu s jiným právním předpisem3).

 

Jednotlivě je nutno plnit následující požadavky:

 

Úprava - stupeň I

 

1. K odsátí regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů a olejů z chladicího okruhu použít vhodná manipulační zařízení, která umožní pohyb s chladicím zařízením do optimální pracovní polohy pro odsávání.

 

2. Regulované látky a fluorované skleníkové plyny odsávat společně s olejem chladicího okruhu s minimálním únikem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů do ovzduší.

 

3. Při odběru technické kapaliny (regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů a oleje) speciálním nástrojem otevřít chladicí okruh a obsah odsát v podtlakovém režimu automaticky řízeném vícenásobným bezpečnostním systémem (hlídače tlaku a bezpečnostního tlaku, ventily, vypínání zařízení v závislosti na čase a hmotnosti).

 

4. Odsáté množství regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů a chladicího oleje denně zjišťovat a písemně zaznamenávat.

 

5. Zbytkový obsah regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů v oleji z chladicího okruhu musí být menší než 0,1 hmotnostního procenta stanovený metodou předloženou spolu s žádostí o certifikát.

 

6. Příslušná technika musí zahrnovat vhodná měřicí zařízení k indikaci odebraného množství regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů a příslušného počtu chladicích zařízení. Použitý postup musí zahrnovat vhodná zařízení, jež zabrání manipulacím s následným uvolněním regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.

 

7. Odsáté regulované látky a fluorované skleníkové plyny vytřídit a klasifikovat postupem podle bodu 2.2.2, čísla 3 a uchovávat podle druhu v oddělených nádobách.

 

8. Pracoviště vybavit vhodnými vanami k zachycování kapalin a jejich nežádoucímu úniku do prostředí.

 

Úprava - stupeň II

 

1. Tepelně izolační pěny s obsahem regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů chladicích zařízení oddělit od skříně rozmělněním, což je prováděno v podtlakovém prostředí v uzavřeném technologickém zařízení. Regulované látky přitom uvolňované zachycovat vhodnými separačními procesy (například vymrazování nebo adsorpce).

 

2. Při úpravě tepelně izolační pěny s obsahem regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů zničit póry rozemletím, jakož i odplynit matrice mletého materiálu (při zvýšené teplotě) získaného z odplynění pórů.

 

3. Získané množství regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů z tepelně izolační pěny denně zaznamenávat.

 

4. Zbytkový obsah regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů z tepelně izolační pěny v odplyněném pěnovém materiálu nesmí překročit 0,2 hmotnostního procenta a musí být stanovován metodou předloženou spolu se žádostí o certifikát.

 

5. Vodu obsaženou v tepelně izolační pěně zachycovat a upravovat jako odpadní vodu.

 

6. Odpadní vzduch ze zařízení čistit vhodnými záchytnými systémy. Jako mezní hodnotu dodržovat průchozí množství menší než 5 g regulovaných látek za hodinu. Dodržení mezní hodnoty kontrolovat vhodnou analytickou metodou v kontinuálním měření předloženou spolu se žádostí o certifikát.

 

2.2.3 Při provedení úpravy podle stupně II na místě mobilní technologií provozovatel uvědomí Českou inspekci životního prostředí ve lhůtě 14 dnů před zahájením činnosti. Oznámení obsahuje adresu místa výkonu činnosti, datum zahájení a datum jejího ukončení.

 

2.2.4 Příprava k využití a zneškodnění

 

1. Demontované nebo úpravou získané konstrukční díly a materiály separovat do frakcí vhodných k využití jako druhotné suroviny. Ke zneškodnění jsou určeny především chlorfluoruhlovodíky CFC-11 a CFC-12 (jsou uváděny pouze látky mající vliv na ozonovou vrstvu).
Použitá technologie úpravy materiálů musí zajišťovat, aby jednotlivé materiály byly zbaveny nečistot nebo jiných materiálů.

 

2. Demontované, popřípadě z úpravy zařízení získané konstrukční díly a materiály uskladňovat při dodržování příslušných právních předpisů.

 

3. Uskladňování zajišťovat způsobem nenarušujícím další využití nebo zneškodnění a zabraňujícím škodám na životním prostředí.

 

4. Kapaliny ohrožující vody nebo konstrukční díly s obsahem kapaliny ohrožující vody uložit v oddělených, jednoznačně označených a konstrukčně povolených nádobách v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

5. Elektrolytické kondenzátory uskladnit v suché, oddělené a pokud možno separátní místnosti v plastových nádobách nebo ocelových sudech. Tyto nádoby udržovat těsně uzavřené a mít uloženy nad dostatečně velkou záchytnou vanou.

 

6. Konstrukční díly s obsahem rtuti ukládat v uzavřených plastových nádobách bezpečných proti nárazu, jež jsou během celého skladování vždy vzduchotěsně uzavřeny.

 

7. Absorpční materiály pro vyteklé kapaliny a absorpční materiály na rtuť mít vždy dostupné a připravené k použití. Použité absorpční materiály zneškodňovat jako nebezpečný odpad.

 

3. Požadavky na dokumentaci, evidenci a provozní předpisy

 

3.1 Dokumentace

 

3.1.1 Dokumentace vydaných povolení

 

Veškerá povolení, schválení, souhlasy a úřední rozhodnutí zdokumentovat, vést v aktuálním stavu a mít volně přístupné příslušným kontrolním orgánům.

 

3.1.2 Provozní řád

 

Připravit podnikový provozní řád, který obsahuje předpisy a pokyny pro provozní bezpečnost a pořádek. Provozní řád platí též pro zákazníky a návštěvníky podniku a proto musí být vyvěšen na dobře viditelném místě v místě činnosti, alespoň ve svých hlavních částech. Řád obsahuje též předpisy pro chování v případě nebezpečí.

 

3.1.3 Provozní příručka

 

Vypracovat provozní příručku, v níž jsou uvedena nutná opatření pro řádnou recyklaci chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek, jakož i pro provozní bezpečnost za normálního provozu, při opravách a provozních poruchách. Zde jsou též obsaženy úkoly a oblasti odpovědnosti zaměstnanců a popis postupu recyklace chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek.

 

3.1.4 Provozní deník

 

Jako doklad řádně prováděné recyklace chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů vést provozní deník v elektronické formě. Deník obsahuje

 

a) dokumentaci všech převzatých chladicích zařízení k úpravě podle druhu výrobku a množství; kopie dodacích listů vystavených pro dodavatele zařízení,

 

b) dokumentaci druhu a množství všech vyskladněných chladicích zařízení, znovuzískaných regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů určených k dalšímu využití a zneškodnění spolu s příslušnými doklady podle jiného právního předpisu2),

 

c) záznamy o zvláštních událostech, především provozních poruchách včetně uvedení možných příčin a následných nápravných opatření,

 

d) protokoly o funkčních kontrolách a provedených pracích údržby; protokolem o funkční kontrole se rozumí záznam o provedení kontroly zařízení, na kterém probíhá recyklace chladicího zařízení, které obsahuje regulovanou látku nebo fluorovaný skleníkový plyn.

 

3.1.5 Ostatní dokumentace

 

Všechny osoby, kterým jsou předávány regulované látky, materiály, části zařízení, resp. konstrukční díly a součástky k dalšímu využití nebo zneškodnění, vést v dokumentaci s dokladem, že tyto osoby vlastní potřebná povolení, schválení, certifikáty atd. Dále zdokumentovat, jaké postupy úpravy, využití nebo zneškodnění jsou používány a které další metody jsou voleny pro vznikající výstupní materiál.

 

3.2 Zvláštní kontrolní ustanovení pro sledování produktivity provozu

 

3.2.1 Zjištění množství regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů získávaných ze stupně I a stupně II úpravy

 

Zjišťování získávaných množství regulovaných látek z oddílu 2.2.2 provádět metodou měření a metodou porovnání ročních čísel.

 

3.2.1.1 Metoda měření

 

3.2.1.1.1 Stupeň úpravy I

 

Při měření upravit nejméně 1000 chladicích zařízení, u kterých se úplně vyprázdní chladicí okruhy. Znovuzískaná regulovaná chladiva podle druhu jímat a zvážit. Ze získaných údajů vypočíst průměrné množství regulovaného chladiva znovuzískaného z jednoho chladicího zařízení (g/ks). Použije se formulář uvedený na konci této přílohy.

 

3.2.1.1.2 Stupeň úpravy II

 

Při měření upravit nejméně 1000 chladicích zařízení. Při zjišťování průměrného množství chlorfluoruhlovodíku CFC-11 znovuzískaného z jednoho chladicího zařízení postupovat podle typu zařízení (typ 1 = chladničky pro domácnost, typ 2 = kombinace chladniček a mrazniček, typ 3 = mrazicí boxy a vitríny pro domácnost). Nádoby připravené pro jímání chlorfluoruhlovodíku CFC-11 zvážit prázdné před začátkem úpravy a se znovuzískanou náplní po jeho skončení. Výsledek vážení v kg dělit počtem upravených chladicích zařízení (všechna zařízení včetně vadných kusů). Jako výsledek vypočíst průměrné množství chlorfluoruhlovodíku CFC-11 na jedno chladicí zařízení v gramech. Použije se formulář uvedený na konci této přílohy.

 

3.2.1.2 Metoda ročních čísel

 

Množství regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů ze stupně I, resp. stupně II, které bylo při úpravách chladicích zařízení získáno a prokazatelně předáno ke zneškodnění, dělit počtem kusů upravených v období jednoho kalendářního roku.

 

3.2.1.3 Jiné metody

 

Ke stanovení průměrného množství regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů v chladicích zařízeních lze použít i jiné metody uvedené v žádosti o certifikát.

 

3.2.2 Zjišťování zbytkového množství regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů v oleji z chladicího okruhu

 

Měření zbytkového obsahu regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů v oleji chladicího okruhu provádět analytickou metodou předloženou spolu se žádostí o certifikát. Výsledek se stanoví poměrem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů v gramech připadajících na kilogram oleje a jako hmotnostní procento regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů v oleji.

 

3.2.3 Zjišťování zbytkového obsahu chlorfluoruhlovodíku v odplyněné práškové frakci tepelněizolačních pěnových hmot

 

Stanovení zbytkového obsahu chlorfluoruhlovodíku (CFC-11) ve vzorcích odplyněné, práškové frakce tepelněizolačních pěnových hmot z chladicích zařízení provádět analytickou metodou předloženou spolu se žádostí o certifikát. Výsledkem je stanovení hmotnostního procenta chlorfluoruhlovodíku v odplyněné, práškové frakci tepelněizolačních pěnových hmot z chladicích zařízení.

 

4. Vlastní kontrola

 

Provozovatel průběžně dbá na dodržování závazné technologie a průběžně provádí vlastní kontrolu včetně kontrolních opatření vyplývajících z oddílu 4. O provedených kontrolách provádí písemný záznam s uvedením zjištěných nedostatků a přijatých opatření a jejich splnění.

 

Vzor formuláře pro evidenci druhu a rozsahu poškození dodaných a uskladněných chladicích zařízení (klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel)

 

Vzor formuláře pro evidenci druhu a rozsahu poškození dodaných a uskladněných chladicích zařízení (klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel)

 

Vzor formuláře pro zjištění množství regulovaných látek získávaných ze stupně I a stupně II úpravy

 

Vzor formuláře pro zjištění množství regulovaných látek získávaných ze stupně I a stupně II úpravy

   
 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

 

Postup znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků určených k požární ochraně

 

Tato jakostní a kontrolní ustanovení platí pro recyklaci hasicích přístrojů a systémů protipožární ochrany, regeneraci a znovuzískávání regulovaných látek v nich obsažených. Upravují podmínky pro jejich sběr, recyklaci, regeneraci a skladování regulovaných látek za účelem jejich mimořádného použití pro zajištění základní potřeby státu (kritická použití, technologická činidla, mimořádná použití pro zajištění zdraví a života lidí, použití ve vědě a výzkumu apod.) nebo jejich zneškodnění.

 

1. Cíl recyklace výrobků a zařízení

 

Cílem recyklace výrobků a zařízení je především zachycení regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů a jejich regenerace a uskladnění pro případné kritické použití nebo jejich předání k řádnému zneškodnění, jakož i získání druhotných surovin ekologickým způsobem. Takto získané suroviny mají být znovu využity.

 

2. Sběr a recyklace hasicích přístrojů a systémů protipožární ochrany

 

2.1 Ustanovení pro sběr a uskladnění

 

2.1.1 Všeobecné požadavky pro uskladnění

 

Provádět ochranná opatření zabraňující úniku regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů do ovzduší, odcizení nebo ztrátě shromážděných hasicích přístrojů, systémů protipožární ochrany a regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů nebo neoprávněnému prodeji regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů a výrobků, které je obsahují.

 

2.1.2 Zvláštní požadavky na sběr a uskladnění

 

2.1.2.1 Sběr hasicích přístrojů a systémů protipožární ochrany Sběr hasicích přístrojů a systémů protipožární ochrany provádět tak, aby bylo vyloučeno jejich poškození, které by způsobilo únik regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů nebo které by ztížilo nebo znemožnilo jejich znovuzískání. Zvláště je třeba vhodnými opatřeními vyloučit poškození ventilu tlakové nádoby. Pokud hasicí přístroj nebo systém protipožární ochrany dodává do zvláštního skladu halonů certifikovaná osoba, upozorní tato osoba při jejich předávání na opatření nutná pro ochranu před únikem obsažené regulované látky a fluorovaného skleníkového plynu, pokud je to nezbytné.

 

2.1.2.2 Přeprava hasicích přístrojů a systémů protipožární ochrany

 

Při přepravě hasicích přístrojů činit opatření proti úniku regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. Upevnění přepravovaných hasicích přístrojů na dopravních prostředcích zajistit tak, aby nedošlo k poškození hasicích přístrojů. Hasicí přístroje při nakládce a vykládce chránit před nárazy nebo pádem.

 

2.1.2.3 Uskladnění regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, hasicích přístrojů a systémů protipožární ochrany

 

Přijaté hasicí přístroje a systémy protipožární ochrany evidovat podle jednotlivých typů regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. Přístroje a systémy kontrolovat, zda nejsou mechanicky poškozeny. Sestavovat seznam závažných poškození, přičemž formu zvolí certifikovaná osoba. Skladování zajistit tak, aby bylo vyloučeno poškození hasicích přístrojů, jež by ztížilo nebo znemožnilo odsátí regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů nebo zapříčinilo jeho únik. Nádoby pro uskladnění regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů před jejich odsátím a regenerací mít řádně označeny a rozděleny podle druhu obsažených regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.

 

2.2 Recyklace hasicích přístrojů systémů protipožární ochrany a znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

 

Vypracovat popis technologických procesů a jejich průběhu pro odsávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů z hasicích přístrojů nebo ze systémů protipožární ochrany a jejich následnou recyklaci, regeneraci a uskladnění pro účely kritického použití. Tyto procesy musí probíhat v hermeticky uzavřeném okruhu, který zamezí úniku regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů do ovzduší. U regenerovaných regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů musí být obnoveny původní vlastnosti regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů v jejich 100% hodnotě. Dále musí být stanoveno příslušné přiřazení jednotlivých provozních úseků daným procesům a jejich průběhu (provozní řád). Není přípustné opětovné uvedení hasicího přístroje do oběhu bez recyklace nebo regenerace obsažených regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. Po recyklaci nebo regeneraci regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů je možné jeho opětovné použití na základě certifikátu. Znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů a jejich skladování do doby jejich kritického použití nebo zneškodnění musí být realizováno v rámci jednoho technologického celku. Technologickým celkem se pro účely tohoto ustanovení rozumí skupina technologických zařízení instalovaných v jednom areálu.

 

2.3 Zvláštní požadavky pro recyklaci hasicích přístrojů a systémů protipožární ochrany

 

1. Příslušná technologie musí zahrnovat vhodná měřící zařízení ke zjištění skutečného množství regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, použitý postup musí zahrnovat vhodná zařízení, jež zabrání úniku regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů do okolního prostředí.

 

2. Odsátí regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů z původních nádob musí probíhat v hermeticky uzavřeném okruhu bez možnosti jejich úniku do okolního prostředí.

 

3. Recyklace a regenerace regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů musí probíhat na zařízení, které zaručuje obnovení jejich původních vlastností bez možnosti jejich úniku do okolního prostředí.

 

4. Přečerpat regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny do nádob určených k jejich uskladnění v hermeticky uzavřeném okruhu bez možnosti jejich úniku do okolního prostředí.

 

5. Demontované nebo úpravou získané konstrukční díly a materiály separovat a uložit k využití jako druhotné suroviny.

 

6. Prostory ve kterých probíhá odsávání, recyklace a opětovné plnění regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů vybavit automatickým detektorem úniku regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.

 

2.4 Příprava k použití a zneškodnění

 

2.4.1 Obecná ustanovení

 

1. Regenerované regulované látky a fluorované skleníkové plyny po jejich přečerpání do nádob určených k jejich uskladnění vytřídit a uložit ve zvláštním skladu halonů.

 

2. Odděleně skladovat znovuzískané regulované látky a fluorované skleníkové plyny určené ke zneškodnění a regenerované regulované látky a fluorované skleníkové plyny určené ke kritickému použití.

 

3. Prostory zvláštního skladu mít vybaveny automatickým detektorem úniku regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.

 

2.4.2 Analýza regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů Po recyklaci případně regeneraci a před opětovným použitím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů zajistí provozovatel zvláštního skladu jeho chemickou analýzu ke zjištění, zda recyklované případně regenerované regulované látky a fluorované skleníkové plyny splňují požadavky norem jakosti. Analýzu regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů je nutné provést i před jeho recyklací v případě, že jsou pochybnosti o deklarovaném obsahu dodaných nádob s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny.

 

3. Požadavky na dokumentaci, evidenci, provozní předpisy a kvalifikaci osob 3.1 Dokumentace

 

3.1.1 Dokumentace vydaných povolení

 

Veškerá povolení, schválení, souhlasy a úřední rozhodnutí zdokumentovat a vést v aktuálním stavu a mít volně přístupné příslušným kontrolním orgánům.

 

3.1.2 Provozní řád

 

Připravit podnikový provozní řád, který obsahuje směrodatné předpisy a pokyny pro provozní bezpečnost a pořádek. Platí též pro zákazníky a návštěvníky zvláštního skladu halonů a proto je vyvěšován na dobře viditelném místě u vstupu do provozovny, alespoň ve svých hlavních částech. Řád obsahuje též předpisy pro chování v případě nebezpečí.

 

3.1.3 Provozní příručka

 

Vypracovat provozní příručku, v níž jsou uvedena nutná opatření pro řádnou recyklaci hasicích přístrojů a systémů protipožární ochrany, jakož i pro provozní bezpečnost za normálního provozu, při opravách a provozních poruchách. Zde jsou též obsaženy úkoly a oblasti odpovědnosti zaměstnanců a popis průběhu prací při recyklaci.

 

3.1.4 Pracovní instrukce

 

Pro činnosti důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí vypracovat pracovní instrukci, která je zaměstnancům přístupná.

 

3.1.5 Provozní deník

 

Jako doklad řádně prováděné recyklace hasicích přístrojů a systémů protipožární ochrany vést provozní deník v elektronické formě, pokud je to možné. Deník obsahuje

 

a) dokumentaci všech převzatých hasicích přístrojů a systémů protipožární ochrany ke znovuzískávání v nich obsažených regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, jejich množství a množství obsažených halonů; kopie potvrzení pro dodavatele o odevzdání hasicího přístroje či regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů do zvláštního skladu halonů,

 

b) dokumentaci všech uskladněných hasicích přístrojů a systémů protipožární ochrany a znovuzískaných regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů (druh a množství) určených k dalšímu využití a zneškodnění, přehled o jejich druhu a množství recyklovaných a regenerovaných regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů,

 

c) zvláštní události, především provozní poruchy včetně možných příčin a následných nápravných opatření,

 

d) kopie protokolů o kontrolách.

 

3.1.6 Ostatní dokumentace

 

Vést v dokumentaci všechny osoby, kterým jsou předávány regulované látky a fluorované skleníkové plyny, hasicí přístroje či systémy protipožární ochrany ke kritickému použití nebo ke zneškodnění. Zároveň v dokumentaci vést kopie certifikátů osob, kterým budou regulované látky a fluorované skleníkové plyny, hasicí přístroje nebo stabilní hasicí zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů vydány, a které budou provádět jejich doplnění či instalaci pro kritické použití.

 

3.1.7 Požadavky na fyzické osoby

 

Zaměstnanci provádějící recyklaci hasicích přístrojů, systémů protipožární ochrany a znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů musí mít platný certifikát, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny.

 

4. Ustanovení o kontrole

 

4.1 Vlastní kontrola

 

Provozovatel průběžně dbá na dodržování jakostních ustanovení a průběžně provádí vlastní kontrolu. V rámci vlastní kontroly jsou provedena všechna kontrolní opatření vyžadovaná závaznou technologií. O provedených kontrolách je prováděn písemný záznam s uvedením zjištěných nedostatků, přijatých opatřeních a jejich splnění.

 

4.2 Kontrola evidence látek

 

Provozovatel zasílá ve čtvrtletních intervalech pravidelná hlášení o množství a stavu uskladněných regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů Ministerstvu životního prostředí.

 

4.3 Kontrola těsnosti - použité metody

 

Kontroly těsnosti nádob s uskladněnými regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny se provádí zejména pomocí detektoru halogenderivátů uhlovodíků a dále jejich pravidelným vážením. Prostory, ve kterých dochází k manipulaci s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny a prostory, kde jsou tyto látky skladovány, musí být zabezpečeny automatickým signalizačním zařízením, které detekuje únik regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.

 

Tato jakostní a kontrolní ustanovení platí pro recyklaci hasicích přístrojů a systémů protipožární ochrany a znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů v nich obsažených. Upravují podmínky pro jejich sběr za účelem recyklace, regenerace a skladování z důvodu možnosti jejich mimořádného použití pro zajištění základní potřeby státu (kritická použití, technologická činidla, mimořádná použití pro zajištění zdraví a života lidí, použití ve vědě a výzkumu apod.) nebo jejich zneškodnění.

 

Poznámky pod čarou

 

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění.

 

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění.

 

3) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.